જીરુંના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો: આજે 02/03/2024 ના જીરુંના માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજે તા. 02/03/2024, શનિવારના રોજ વિરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4330થી રૂ. 5151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5400 સુધીના બોલાયા હતા.

[eac_elementor_tmpl id="6300"]

તેમજ રાજકોટના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા. રાપર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4501થી રૂ. 5251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4975 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4550થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4125થી રૂ. 5075 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4860થી રૂ. 5048 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4550થી રૂ. 5086 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4620થી રૂ. 5171 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5325 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જૂનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 5110 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4351થી રૂ. 4650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 4990 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડાના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 4540 સુધીના બોલાયા હતા.

બહુચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5101 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 4621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 5250 સુધીના બોલાયા હતા.

ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4952 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5550 સુધીના બોલાયા હતા.

થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3330થી રૂ. 5305 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4050થી રૂ. 5150 સુધીના બોલાયા હતા.

શિહોરી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2701થી રૂ. 2801 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડીસા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4187થી રૂ. 4911 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લખતર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3870થી રૂ. 5010 સુધીના બોલાયા હતા.

વારાહી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 6001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 4845 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ નેનાવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 5121 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5070 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5170થી રૂ. 5170 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 5125 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5355 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3550થી રૂ. 3955 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5825 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના માર્કેટયાર્ડ ભાવ
તારીખ:02-03-2024
20kg(1 મણ)ના ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
વિરમગામ43305151
સમી45005400
રાજકોટ42005100
રાપર45015251
પોરબંદર40004975
ભચાઉ45504900
બાબરા41255075
મોરબી48605048
જેતપુર45505086
જામ ખંભાળિયા46205171
સાવરકુંડલા40005325
જુનાગઢ43005110
ધાનેરા43514650
વાંકાનેર33004990
પાથાવાડા37004540
બહુચરાજી45005101
પાટણ39004921
જસદણ43005250
ભીલડી35004852
અંજાર45005300
હારીજ47005550
થરાદ40004575
અમરેલી33305305
થરા40505150
શિહોરી27012801
ડીસા41874911
લખતર38705010
વારાહી40006001
ભુજ44004845
નેનાવા36005121
કાલાવડ44005070
ભાવનગર51705170
જામનગર30005125
બોટાદ40005355
સાણંદ35503955
રાધનપુર44005825

Leave a Comment